Description

Please write your name and address in English only to make ordering

If you'd like to order the "Shagai " and/or the "Gerege", please fill out the form below.
-Pricings for "Shagai ": 30 USD/per piece Gerege 65 USD/per piece
-Shipping costs will be calculated separately and will be pay by the customer. Fees may vary depending on location.
-Notification will cent to you in 7 days

Тайлбар

Та захиалга хийхдээ нэр, хаягаа зөвхөн англи хэл дээр бичнэ үү. Хэрвээ Шагай болон Гэрэгэ захиалахыг хүсвэл доорхи хүснэгтийг бөглөнө үү. Шагайн нэг тус бүрийн үнэ: 30 ам.доллар Гэрэгэ нэг тус бүрийн үнэ: 60 ам.доллар Орон нутгаас захиалга хийх бол шуудангийн зардал нэмэгдэнэ.